ژانویه 22, 2020

mosittocup2020_موسیتوکاپ2020_موسیتوکاپ_موسیتو_مسابقات_رباتیک_مسابقات رباتیک_باشگاه_رباتیک_باغ_کتاب _تهران

mosittocup2020_موسیتوکاپ2020_موسیتوکاپ_موسیتو_مسابقات_رباتیک_مسابقات رباتیک_باشگاه_رباتیک_باغ_کتاب _تهران
ژانویه 22, 2020

7

7
ژانویه 22, 2020

6

6
ژانویه 22, 2020

5

5