لیگ Mobot

روند مسابقه به شرح زیر است:

1_به هر گروه یک پکیج برای ساخت ربات مورد نظر داده می شود.
2_زمان مسابقه به دو قسمت ساعت 10:30الی12:30 و 13:30الی19 می باشد.
3_
الف)گروه سنی نوجوانان:
هر گروه تا ساعت 16:15 فرصت دارد تا ساخت سازه و برنامه نویسی مراحل مختلف مسابقه را به اتمام رساند و از ساعت 16:30 تا 19 زمان مسابقه در روی زمین برای تمامی گروه ها می باشد.
ب)گروه سنی کودکان:
هر گروه تا ساعت 15:15 فرصت دارد تا ساخت سازه و برنامه نویسی مراحل مختلف مسابقه را به اتمام رساند و از ساعت 15:30 تا 18 زمان مسابقه در روی زمین برای تمامی گروه ها می باشد.
4_انجام دادن تمامی مراحل مسابقه اجباری نیست و هر گروه می تواند مراحل مورد نظر خود را انجام دهد و امتیاز آن مراحل را کسب کند(در صورت صرف نظر کردن از هر مرحله امتیاز آن مرحله کسر می گردد.)
5_گروهی امتیاز کامل مسابقه را دریافت می کند که تمامی مراحل را بطور صحیح انجام داده و تخلفی مرتکب نشده باشد.
6_
الف)مراحل انفرادی:
در زمان مسابقه هر گروهی برای هر مرحله حداکثر4 دقیقه فرصت دارد که در طول این مدت می تواند با اجازه ی داور ربات را خاموش کرده و مجددا روشن کند.
ب)مراحل گروهی:
در زمان مسابقه هر گروهی برای هر مرحله حداکثر 2.5 دقیقه فرصت دارد که در طول این مدت می تواند با اجازه ی داور ربات را خاموش کرده و مجددا روشن کند.

تخلفات:

1_در صورت عدم رعایت نظم مسابقه وعدم همکاری مناسب با اعضای گروه از امتیاز کل گروه کسر می شود،همچنین لازم به ذکر است که رعایت نظم فردی و گروهی تا انتهای مسابقه منجر به دریافت 10 امتیاز بعنوان امتیاز تشویقی می گردد.
2_هر گروه مجاز به پرسیدن فقط سه سوال از راهنمایان می باشد که در صورت پرسیدن سوال اضافه 5 امتیاز از مجموع امتیازات آنها کسر می شود.
(گروه سنی کودکان مجاز به پرسیدن 5 سوال قانونی می باشند.)
مراحل مسابقه ی موسیتو کاپ به شرح زیر است:

سناریو های بخش وظایف مستقل:

1_ تفکیک زباله ها:
تفکیک هر زباله 30 امتیاز(در مجموع 90 امتیاز)
ابتدا ربات روی خط ، پشت زباله هایی که با رنگ های متفاوت مشخص شده اند،قرار می گیرد،ربات باید با استفاده سنسور رنگ ، کارت های رنگی کنار زمین را تشخیص داده و با استفاده از سرو موتور زباله ی روبروی کارت رنگی را گرفته و در محل مخصوص به رنگ هر زباله قرار دهد.
2_دریافت داده کیفیت هوا:
30 امتیاز
در آغاز ربات آبی در مربع آبی رنگ و ربات قرمز در مربع قرمز رنگ قرار دارد،ربات باید در جهت دستگاه کیفیت هوا قرار بگیرد سپس ربات باید حلقه ی آویخته شده را توسط سرو موتور از دستگاه جدا کرده(بر دارد) و به نقطه ی شروع مرحله ی بعد یعنی ابتدای خط سفید قبل از نیروگاه منتقل کند.
3_خراب کردن نیروگاه حرارتی:
20 امتیاز برای خراب کردن هر بخش نیروگاه حرارتی(در مجموع 60 امتیاز)
در آغاز این مرحله ربات روی خط سفید قبل از نیروگاه قرار دارد ، ربات باید در هنگام رسیدن به هر قسمت نیروگاه حرارتی(که در کل سه قسمت دارد)آن بخش را در جهت مخالف برگرداند.
4_خاموش کردن کلید برق و دفن زباله های ساختمانی(مخصوص گروه قرمز):
20 امتیاز برای هر زباله و 20 امتیاز برای خاموش کردن کلید برق
در ابتدا ربات روی خط سفید پس از نیروگاه قرار می گیرد سپس باید خط را دنبال کرده ، و در همان حال که خط را دنبال می کند کلید برق را به اندازه ی 270 درجه بچرخاند. در ضمن در طول مسیری که ربات باید طی کند سه مانع(مصالح ساختمانی)وجود دارد که ربات باید با رسیدن به هر کدام مانع را از محل مشخص شده بر روی زمین(مربع خاکستری رنگ)خارج کند(منظور هل دادن مانع است) و سپس به مسیر خود و ادامه ی حرکت به سوی مانع بعدی باز گردد.
5_ تخریب دودکش و دفن زباله های ساختمانی(مخصوص گروه آبی):
20 امتیاز برای هر زباله و 20 امتیاز برای تخریب دودکش
در ابتدا ربات روی خط سفید پس از نیروگاه قرار دارد سپس باید خط را دنبال کرده و در طول مسیر هر جایی که به مانع(مصالح ساختمانی)رسید باید مانع را از محل مشخص شده بر روی زمین(مربع خاکستری رنگ)خارج کند(منظور هل دادن مانع است)و سپس به مسیر خود و ادامه ی حرکت به سمت مانع بعدی ادامه دهد ، در ضمن در قسمتی از این مسیر حرکت   ربات باید به سمت دودکش رفته و دودکش را تخریب کرده و به مسیرش باز گردد.
 
6_نظارت بر آب های زیرزمینی:
 20 امتیاز
در آغاز ربات روی خط سفید پس از مرحله ی دفن آخرین زباله قرار دارد ، باید شروع به حرکت به سمت جنگل کرده و با استفاده از سنسور رنگ سایت های نظارت بر آب(کارت های رنگی) را شناسایی کند و تعداد آنها را بر روی نمایشگر خود(ال ای دی ماتریسی یا سون سگمنت)نمایش دهد.
سناریو های بخش وظایف گروهی:
7_تبدیل زباله های خانگی به سوخت:
 
 
10 امتیاز ربات قرمز،20 امتیاز ربات آبی
ربات گروه آبی باید از محل مشخص شده شروع به حرکت کند و به سمت مبدل حرکتی برود و با رسیدن به آن باید آن را در جایگاه مشخص شده در انتهای مسیر قرار دهد و سپس صبر کند تا ربات قرمز از جایگاه خود خارج شود و به آرامی به انتهای مسیر(خلاف جهتی که ربات آبی رفته بود) رفته و در لحظه ی رسیدن به تقاطع توقف کند.
8_کاشت گیاهان در بیابان:
 10 امتیاز هر ربات
دو درخت در جایگاه مشخص شده قرار دارند که ربات گروه آبی باید از مربع مشخص شده(به رنگ آبی و قرمز) به سمت درخت حرکت کرده و درخت را به ایستگاه انتقال به صورت عمودی و صحیح منتقل کند تا ربات قرمز از جایگاه خود به ایستگاه انتقال بیاید و درخت را به محل مشخص شده حمل کند و به شکل عمودی وصحیح درخت را در جای خود قرار دهد،سپس ربات آبی درخت بعدی را به ایستگاه بیاورد و ربات قرمز هم درخت دوم را به محل مشخص شده در بیابان منتقل کند.
 
9_تصفیه ی آب ها:
 10 امتیاز هر ربات
اگر ربات گروه اول دستگاه تمیزکننده آلودگی 1 را تشخیص داد(با استفاده از سنسور فراصوت)باید تمیزکننده آلودگی 2 را با مقیاس مشابه در محل مخصوص قرار دهد و ربات دیگر باید دستگاه تمیزکننده ی الودگی3 را با مقیاس مشابه(موقعیت تمیزکننده۱) در محل مخصوص قرار دهد.
10_شادی در جنگل:
10 امتیاز برای ربات قرمز
هر دو ربات باهم به جنگل رفته و ربات گروه آبی آهنگی را می نوازد و ربات گروه قرمز به دور خود می چرخد.
 
ثبت نام دوره دانشجویی